Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viapanopticumlc panopticumlc
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viapanopticumlc panopticumlc
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapanopticumlc panopticumlc
8085 bbf8
Reposted fromsavatage savatage
8089 d97a 500
Reposted fromsavatage savatage
4292 f754
Reposted fromsavatage savatage viaolivierk olivierk
6525 6c19
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolivierk olivierk
7649 7a14 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viamental-cat mental-cat
7783 3beb
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
7591 e0b0
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
3324 515f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastarryeyed starryeyed
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viastarryeyed starryeyed
7549 7d2f 500
7804 4835 500
Alex Howitt
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Bo potrzeba odwagi, żeby wypowiedzieć głośno swoje zmartwienia, lęki i strach.
— Theresa Revay
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaikropka ikropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl