Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

7479 c3f2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viagdziespomiedzy gdziespomiedzy
6595 1628 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viagdziespomiedzy gdziespomiedzy
7068 0b23
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
9837 4dca
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viafreska freska
7277 3c28 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viakatastrofo katastrofo
0049 a774
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viakatastrofo katastrofo
2762 8842 500
Reposted fromathaiya athaiya vialeksandra leksandra
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viagdziejestola gdziejestola
3397 a400
Reposted fromnazarena nazarena viabeliveinme beliveinme
0407 18ad
Reposted fromsarazation sarazation viabeliveinme beliveinme
Reposted fromDagarhen Dagarhen viadzony dzony
0283 a1f3
Reposted fromGIFer GIFer viadzony dzony
3909 45aa
Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo viadzony dzony
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viadzony dzony
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viasatyra satyra
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— znalezione.
Reposted fromwonderLife wonderLife viax-ray x-ray

March 13 2018

7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaprzeblyski przeblyski
3559 a550 500
Reposted fromluron luron viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl