Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viairmelin irmelin
4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
7125 6c35 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viairmelin irmelin
0594 bf87 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viaolivierk olivierk
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viastarryeyed starryeyed
7342 b82e 500

theremina:

“Rarely do we see such honesty from modern booze companies…(this was a real brand btw, from early 1900s).” ~@DrunkenHistory

Reposted fromShinnomew Shinnomew viakatastrofo katastrofo
9398 acc2
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakatastrofo katastrofo

July 30 2017

5531 21a9 500
found my legs
Reposted fromlooque looque viakatastrofo katastrofo
6686 45bb
Reposted frominspiro inspiro viagdziejestola gdziejestola

July 21 2017

7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasmorzando smorzando

July 20 2017

Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl