Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viakatastrofo katastrofo
7840 77c1 500
Reposted fromlafuene lafuene viakatastrofo katastrofo
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
7402 f8dd

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakatastrofo katastrofo
4198 3a70 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakatastrofo katastrofo
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
Play fullscreen
Reposted fromyanek yanek viairmelin irmelin
7830 3e32
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viairmelin irmelin
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Dwukropek i gwiazdkę na noc szepnie Ci,
w zamian dasz mu za to znak mniejszości trzy.
Ławki w parku, tym z dziecięcych lat,
wieczorami jakieś pustsze są...
— Patrick The Pan "Pikselove"
Reposted fromhawrix hawrix viagdziejestola gdziejestola
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viadepresja depresja
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl