Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasmorzando smorzando

July 20 2017

Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola

July 17 2017

4081 6778 500
6456 cfa0 500

theawesomeadventurer:

what-is-this-i-dont-even:

COOLIN

Marilyn ain’t got shit on this man

0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

9301 d711

pidzson:

p o w e r s t a n c e

9050 deaa 500

catsbeaversandducks:

Roscoe The Adventure Cat

Photos by Roscoe Fats

Reposted fromkimik kimik viakatastrofo katastrofo
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakatastrofo katastrofo
7296 5e6f 500

notananime:

Pull the trigger, Elizabeth.

0888 0fd2 500
Reposted fromhighringo highringo viamental-cat mental-cat

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola
9097 eab2 500

magictransistor:

Agnes Giberne. The Story of the Sun, Moon, and Stars. 1898.

7452 281b 500
Reposted fromretaliate retaliate viamental-cat mental-cat
3159 717e 500
Reposted fromrichardth richardth viamental-cat mental-cat
8979 f3b2 500

earthwoolfire:

Moon bowl.
10.5" diameter. 4" high. Glazed black with a hint of red at the rim. Gold and silver lustred stars and galaxy within the middle.
Underside is modelled to recreate the surface of our moon and is left unglazed.
Available as a one off concept bowl ..never to be remade at earthwoolfire.etsy.com

Reposted fromwoluf woluf viamental-cat mental-cat

July 01 2017

8748 63a9 500
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromdobby dobby viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl