Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viaseaweed seaweed
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viaseaweed seaweed
1714 b18e 500
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viaasdfgh asdfgh
5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viachaveleh chaveleh
0747 cd9b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viashitsuri shitsuri
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaasdfgh asdfgh
0276 67a3 500
Reposted fromhormeza hormeza viashitsuri shitsuri
7277 fc21
Reposted frombuddhablink buddhablink viashitsuri shitsuri
Znudziło mi się czekanie na Ciebie i wszystko o Tobie też mi się znudziło. 
Tęsknota, 
niemiłość, 
pieprzona samotność. 
To dziwne nudzić się jednocześnie i łudzić że się doczekam. 
To nudne. 
To trudne. 
To niemożliwe.
— Mateusz Szulc
Reposted frommesoute mesoute viaasdfgh asdfgh
0449 597a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viashitsuri shitsuri
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viabynajmniej bynajmniej
7635 e7a6
Reposted fromerotyzm erotyzm vialetshavesex letshavesex
3106 59b6
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazEveR zEveR

March 27 2017

8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl